Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego MECALAC

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

 1. Sklep internetowy MECALAC, dostępny pod adresem internetowym www.mecalac.pl , prowadzony jest przez Mecalac Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-170) przy ul. Jaworowej 1 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000414131, o kapitale zakładowym 4.205.000,00 PLN, NIP 5252525986, REGON 145966948. 
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do wyłącznie do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Sprzedawca – Mecalac Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Jaworowej 1, kod pocztowy 43-170, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000414131, o kapitale zakładowym 0000414131 PLN, NIP 5252525986, REGON 145966948.
 2. Klient - każdy podmiot, będący przedsiębiorcą dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mecalac.pl.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Na produkty sklepu składają się części zamienne do wszystkich maszyn budowlanych znajdujących się w ofercie Mecalac Polska Sp. z o.o. i dostępnych pod linkiem: http://www.mecalac.pl/maszyny-nowe2/. Oznaczenie każdego produktu (ilość/waga/dostępność) opisane jest w karcie danego produktu.
 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Mecalac Polska Sp. z o.o., ul. Jaworowa 1, 43-170 Łaziska Górne
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@mecalac.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 32/2213219
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 09 194010766600218700000000 (Credit Agricole).
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:00 – 16:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  2. złożyć Zamówienie (bez konieczności rejestracji) - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  5. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.
    

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Jaworowa 1, 43-170 Łaziska Górne lub ul. Brzozowa 2, Ślęza, 55-040 Kobierzyce

  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przy odbiorze osobistym
 2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 3. Przedpłata na konto bankowe dokonana na podstawie faktury pro-forma.
 4. Płatności elektroniczne. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób - dla płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy; 

5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

7. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 9

Zwroty

 

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych na podstawie pisemnych ustaleń z klientem oraz na podstawie pkt. 2 niniejszego paragrafu, Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów sprzedanych Produktów.
 2. W szczególnych sytuacjach, Sprzedawca może wyrazić zgodę na zwrot Produktów. Warunki zwrotu określi pisemne porozumienie. Wartość zwracanych Produktów może zostać pomniejszona o określony w porozumieniu procent.
 3. Koszty transportu i ubezpieczenia zwracanych Produktów ponosi Zamawiający.

 

§ 10

Gwarancja, rękojmia, wyłączenia

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Odpowiedzialność Klienta z tytułu rękojmi zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem treści art. 558 k.c. Poniżej określone są warunki gwarancji.
 3. Okres gwarancji na części wynosi 6 miesięcy i rozpoczyna się z chwilą ich dostarczenia.
 4. Dostawca nie udziela gwarancji na Produkty stanowiące główne elementy maszyny (zespoły, podzespoły) w przypadku, gdy montaż nie jest wykonywany przez Dostawcę. Wykaz zespołów i podzespołów, dla których gwarancja uzależniona jest od dokonywania montażu przez Dostawcę, dostępny jest w siedzibie Dostawcy, a na prośbę Zamawiającego, może być także przesłany faksem lub drogą mailową.
 5. O stwierdzeniu wady Klient winien poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. Zgłoszenie dokonane po tym terminie nie będzie uwzględnione.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych.
 7. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, przechowywania, zaniedbania, wprowadzenia nieautoryzowanych modyfikacji, niewłaściwego montażu, wypadku, braku konserwacji zgodnej z zaleceniami producenta;

b) naturalnego zużycia części i materiałów takich jak: oleje i smary, filtry, obwody wtryskowe paliwa, części poddane zużyciu w kontakcie z gruntem (pneumatyka, gąsienice, itp.), paski, alternatory, elektryczne i elektroniczne części silnika, wentylator, cięgna układu kierowniczego, akumulatory, rozruszniki, itp.

c) zużycia lub zniszczenia części w związku z otaczającymi warunkami: deterioracja uszczelnień, węży, rur, kabli, styków itp. w związku z obecnością piasku, produktów chemicznych, spadających gałęzi, kamieni itp.;

d) luzowania śrub, nakrętek, łączników w wyniku wibracji lub nadmiernego dokręcania;

e) problemów z układem paliwowym wywołanych wodą lub zanieczyszczeniami, np. obecność wody w pompie wtryskowej, zbiorniku, itp.;

f) problemów z układem chłodzenia wywołanych zablokowaniem przepływu powietrza

g) uszkodzeń elementów układów hydraulicznych spowodowanych zanieczyszczeniem układu (pompy hydrauliczne, siłowniki, elektrozawory, rozdzielacze, itp.).

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli:

a) usterki i uszkodzenia związane są z działaniem siły wyższej: mrozów, powodzi, wojny, strajków, pożarów, trzęsień ziemi, wichury, gradu itd.,

b) właściwości dostarczonych Produktów nie odpowiadają oczekiwaniom Zamawiającego, w sytuacji gdy spełniają wymagania określone w potwierdzeniu zamówienia,

c) dostarczone Produkty nie posiadają właściwości założonych przez Zamawiającego lub nie są przydatne do realizacji zamierzonych przez niego celów, chyba że o istnieniu takich właściwości lub możliwości realizacji takich celów Sprzedawca na piśmie zapewnił Klienta.

 

§ 11

Odpowiedzialność

 

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta jedynie za rzeczywiste straty wynikające z rażącego niedbalstwa Sprzedającego, lub które Sprzedający wyrządził Sprzedającemu umyślnie.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za jego straty produkcyjne, utratę zysku, utracone korzyści, straty w korzystaniu, utratę kontraktów lub szkody następcze lub pośrednie jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów, w tym także z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wartości umowy sprzedaży.

 

§ 12

Właściwość miejscowa sądów i stosowane prawo

 

1. Strony dołożą starań dla polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających w związku z realizacją umów. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, kwestie sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

2. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl